Regulamin Wycieczek i Wyjazdów  z dnia 20.05.2023 roku

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wycieczek jednodniowych oraz wyjazdów wielodniowych sprzedawanych za pośrednictwem strony wycieczki.tatromaniak.pl, zwanych dalej wydarzeniami.
 2. Administratorem strony wycieczki.tatromaniak.pl jest firma Tatromaniak.pl Krzysztof Baraniak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kongresowa 35/25, 93-376 Łódź, NIP: 7292659843, REGON 362485847.
 3. Organizatorem wydarzeń wielodniowych jest Władysław Bętkowski EduTatry ul.Nędzy-Kubińca 144 NIP: 7361646922 zwany dalej Organizatorem. Organizator posiada status Organizatora Turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).
 4. Wycieczki jednodniowe nie stanowią imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548).
 5. Organizatorem wycieczek jednodniowych jest podmiot wskazany jako organizator w formularzu zgłoszeniowym wycieczki jednodniowej.
 6. Wycieczki w Tatry są prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia przewodnika tatrzańskiego.
 7. Wyjazdy wielodniowe spełniają znamiona imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548). Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej przekazywany jest klientowi przed podpisaniem umowy i dokonaniem zapłaty.

 

§2

Rejestracja na wydarzenia

 1. Do rejestracji na wydarzenia dochodzi jedynie poprzez formularz zamieszczony w opisach wydarzeń.
 2. Osobą zgłaszającą i dokonującą zakupu może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w wydarzeniu w przypadku dokonania rejestracji przez osobę niepełnoletnią, a także odmowy udziału w wydarzeniu osobie niepełnoletniej bez opieki osoby dorosłej.
 4. Potwierdzeniem udziału w wydarzeniu jest mail informacyjny od organizatora.
 5. Warunkiem otrzymania miejsca na wydarzeniu jest poprawne wypełnienie formularza, dokończenie procedury zgłoszenia (w przypadku wydarzeń wielodniowych – podpisania umowy) oraz terminowa jej opłata za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub poprzez przelew bankowy.
 6. Szczegóły dotyczące kwot i harmonogramu wpłat wynikają z ilości rezerwowanych miejsc, kosztów udziału w imprezie i ewentualnych zniżek promocyjnych. Harmonogram wpłat podawany jest każdorazowo przy programie i imprezie turystycznej.
 7. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w wyjazdach wielodniowych płatność dokonywana jest jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zapoznaniu się z treścią dokumentów dołączonych do umów o udziale w imprezie turystycznej przesyłanych klientowi.
 8. Dla wyjazdów wielodniowych organizator pobiera 30% zaliczkę, zgodną z treścią dokumentów dołączonych do umów o udziale w imprezie turystycznej, przekazywanych klientowi przed podpisaniem umowy.

 

§3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Strona internetowa www.wycieczki.tatromaniak.pl umożliwia za pośrednictwem Internetu zapisywanie się na wydarzenia dostępne w ofercie za pomocą koszyka zamówień.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Usługobiorcy w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron witryny wycieczki.tatromaniak.pl
 3. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookie w przeglądarce Usługobiorca znaleźć może pod poniższym linkiem: http://www.aboutcookies.org/
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/zamówienia) znajdującego się na stronie strony wycieczki.tatromaniak.pl
 5. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy, może w każdej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta.

 

§4

Formy płatności

 1. Płatności za udział w wydarzeniu wielodniowym (imprezie turystycznej) dokonuje się za pomocą przelewu na rachunek bankowy: Władysław Bętkowski EduTatry, Ul.Nędzy-Kubińca 144, 34-511 Kościelisko, 07 1050 1474 1000 0097 0512 2340 ING Bank Śląski
 2. Dane do przelewu zostaną przesłane e-mailem po wypełnieniu formularza zamówienia.
 3. Wszystkie wpłaty uczestników są księgowane na koncie Organizatora. Na prośbę uczestnika wystawiane jest dodatkowe potwierdzenie w postaci faktury sprzedaży.

 

§5

Rezygnacja z udziału w wydarzeniu

 1. Organizator umożliwia Uczestnikom wydarzeń odwołanie rezerwacji do 14 dni przed terminem wydarzenia dla wycieczek jednodniowych Rezygnacji z udziału należy zgłosić drogą mailową na adres edutatry@gmail.com
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu  w terminach podanych w  §5 pkt. 1. Uczestnik otrzymuje zwrot całości opłaty za udział wydarzeniu w ciągu 14 dni na numer konta, z którego opłata uprzednio została dokonana.
 3. W przypadku odwołania przez uczestnika rezerwacji wycieczki jednodniowej na mniej niż 14 dni przed terminem wydarzenia, możliwa jest jedynie rekompensata w postaci przeniesienia wpłaty na inny termin wycieczki.
 4. Istnieje możliwość rezygnacji uczestnictwa w wydarzeniach wielodniowych z potrąceniem kosztów poniesionych przez Organizatora
 5. Wysokość kosztów w zależności od terminu rezygnacji wynosi:
  – 20% ceny imprezy jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
  – 50% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie 29-8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
  – 90% ceny imprezy przy rezygnacji w okresie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 6.  W wyjątkowych sytuacjach, Organizator może przenieść część wpłaconej przez uczestnika kwoty na poczet innych wyjazdów wielodniowych lub wycieczek.
 7. Uczestnik wydarzenia może przekazać innej osobie swoje miejsce do 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. W tym celu konieczna jest informacja drogą e-mailową na adres edutatry@gmail.com

 

§6

Odwołanie wydarzenia

 1. Wycieczka jednodniowa może zostać odwołana do 4 dni przed planowanym terminem w przypadku gdy ilość zgłoszonych osób jest mniejsza niż minimalna ilość osób podana w opisie wycieczki. Informacja to jest przekazywana uczestnikom drogą e-mailową.
 2. do 2 dni przed planowanym terminem w przypadku prognozowanych złych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu, śniegu lub silny wiatr).  Decyzję tą podejmuje przewodnik. Informacja to jest przekazywana uczestnikom drogą e-mailową oraz telefonicznie.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn, o których mowa w § 6 pkt. 1 Uczestnikom przysługuje zwrot pełnej opłaty za udział w wydarzeniu, w terminie 14 dni na numer rachunku bankowego, z którego opłata została dokonana.

 

§7

Przebieg wydarzenia

 1. Uczestnicy mają obowiązek stawić się punktualnie w miejscu rozpoczęcia wycieczki. Grupa będzie czekać na spóźnione osoby maksymalnie 15 minut.
 2. Uczestnicy nie posiadający odpowiedniego obuwia, odzieży lub innych wymaganych elementów ekwipunku, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać przez przewodnika wykluczeni z udziału w wydarzeniu. Uczestnikom tym nie przysługuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu.
 3. Przewodnik prowadzący wycieczkę ma prawo w dowolnym momencie zmienić trasę wycieczki w przypadku zaistnienia zagrożenia (np. zmiana pogody, burza, wiatr). W takim przypadku uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Program wydarzeń ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody Organizatora nie jest dozwolone.
 2. Wszelkie pytania, uwagi, a także reklamacje należy kierować pod adres edutatry@gmail.com.
 3. Informacje o wydarzeniach zamieszczone na stronie www.wycieczki.tatromaniak.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie www.wycieczki.tatromaniak.pl oraz w koszyku zamówień (przed rejestracją na wydarzenie). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy przed dokonaniem tychże zmian.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa