Regulamin Wycieczek i Wyjazdów  z dnia 18.05.2021 roku

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy wycieczek jednodniowych oraz wyjazdów wielodniowych sprzedawanych za pośrednictwem strony wycieczki.tatromaniak.pl, zwanych dalej wydarzeniami.
 2. Administratorem strony wycieczki.tatromaniak.pl jest firma Tatromaniak.pl Krzysztof Baraniak wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej: ul. Kongresowa 35/25, 93-376 Łódź, NIP: 7292659843, REGON 362485847.
 3. Organizatorem wydarzeń jest Tour & Travel Poland ul. Kościuszki 15, 34-500  Zakopane, Polska, NIP 736-169-24-60 zwany dalej Organizatorem. Organizator posiada status Organizatora Turystyki w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 238).
 4. Wycieczki jednodniowe nie stanowią imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548).
 5. Wycieczki są prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia przewodnika tatrzańskiego.
 6. Wyjazdy wielodniowe spełniają znamiona imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 548). Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej przekazywany jest klientowi przed podpisaniem umowy i dokonaniem zapłaty.

 

§2
Rejestracja na wydarzenia

 1. Do rejestracji na wydarzenia dochodzi jedynie poprzez dokonanie procedury zgłoszenia i zakupu za pośrednictwem systemu rezerwacyjnego znajdującego się pod adresem https://wycieczki-tatromaniak.pl/ od momentu ogłoszenia terminu do wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia.
 2. Osobą zgłaszającą i dokonującą zakupu może być jedynie osoba pełnoletnia.
 3. Organizator zastrzega prawo do odmowy udziału w wydarzeniu w przypadku dokonania rejestracji przez osobę niepełnoletnią, a także odmowy udziału w wydarzeniu osobie niepełnoletniej bez opieki osoby dorosłej.
 4. Warunkiem otrzymania miejsca na wydarzeniu jest poprawne dokończenie procedury zgłoszenia oraz terminowa jej opłacenie za pośrednictwem systemu płatności internetowych lub poprzez przelew bankowy.
 5. W przypadku deklaracji metody płatności jako przelewu bankowego, opłatę należy uiścić w ciągu 24h od rejestracji na wydarzenie.
 6. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w wyjazdach wielodniowych płatność dokonywana jest jedynie za pośrednictwem przelewu bankowego, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zapoznaniu się z treścią dokumentów dołączonych do umów o udziale w imprezie turystycznej przesyłanych klientowi.
 7. Dla wycieczek jednodniowych należy uiścić całość zapłaty określonej w cenniku wydarzenia.
 8. Dla wyjazdów wielodniowych organizator pobiera 15% zadatek, zgodny z treścią dokumentów dołączonych do umów o udziale w imprezie turystycznej przekazywanych klientowi przed podpisaniem umowy.
 9. Pozostałą część opłaty za udział w wyjazdach wielodniowych objętym obowiązkiem wpłaty zadatku należy uiścić maksymalnie do 7 dni przed terminem wydarzenia.
 10. Potwierdzeniem udziału w wydarzeniu jest mail informacyjny od organizatora.

 

§3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Strona internetowa www.wycieczki.tatromaniak.pl umożliwia za pośrednictwem Internetu zapisywanie się na wydarzenia dostępne w ofercie za pomocą koszyka zamówień.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Usługobiorcy w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy, dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron witrynywycieczki.tatromaniak.pl
 3. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Więcej informacji na temat blokowania plików typu cookie w przeglądarce Usługobiorca znaleźć może pod poniższym linkiem: http://www.aboutcookies.org/
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego/zamówienia) znajdującego się na stronie stronywycieczki.tatromaniak.pl
 5. Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy, może w każdej chwili wystąpić o rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta.

 

§4
Formy płatności

 1. Płatności za udział w wydarzeniu dokonuje się za pomocą przelewu na rachunek bankowy:  Tour & Travel Poland oś. Pardałówka 1/69 34-500 Zakopane,  24 1940 1076 3080 0366 0003 0000 Bank Credit Agricole
 2. Dane do przelewu zostaną przesłane e-mailem po wypełnieniu formularza zamówienia.
 3. Wszystkie wpłaty uczestników są księgowane na koncie Organizatora. Na prośbę uczestnika wystawiane jest dodatkowe potwierdzenie w postaci faktury sprzedaży.

 

§5
Rezygnacja z udziału w wydarzeniu

 1. Organizator umożliwia Uczestnikom wydarzeń odwołanie rezerwacji do 14 dni przed terminem wydarzenia dla wycieczek jednodniowych lub 14 dni dla wyjazdów wielodniowych.
 2. Rezygnacji z udziału należy zgłosić drogą mailową na adres wycieczki@tatromaniak.pl
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu  w terminach podanych w  §5 pkt. 1. Uczestnik otrzymuje zwrot całości opłaty za udział wydarzeniu w ciągu 14 dni na numer konta, z którego opłata uprzednio została dokonana.
 4. W przypadku odwołania przez uczestnika rezerwacji wycieczki jednodniowej na mniej niż 14 dni przed terminem wydarzenia, możliwa jest jedynie rekompensata w postaci przeniesienia wpłaty na inny termin wycieczki.
 5. W przypadku odwołania przez uczestnika rezerwacji wyjazdu wielodniowego na mniej niż 14 dni lecz nie mniej niż 4 dni, Organizator dokonuje zwrotu kwoty z wyłączeniem 15% zadatku.
 6. W przypadku odwołania przez uczestnika rezerwacji wyjazdu wielodniowego na mniej niż  4 dni, Organizator nie dokonuje zwrotu płatności. W wyjątkowych sytuacjach, Organizator może przenieść część wpłaconej przez uczestnika kwoty na poczet innych wyjazdów wielodniowych lub wycieczek.
 7. Uczestnik wydarzenia może przekazać innej osobie swoje miejsce do 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia. W tym celu konieczna jest informacja drogą e-mailową na adres wycieczki@tatromaniak.pl

 


Odwołanie wydarzenia

 1. Wycieczka jednodniowa może zostać odwołana
 2. do 7 dni przed planowanym terminem w przypadku gdy ilość zgłoszonych osób jest mniejsza niż minimalna ilość osób podana w opisie wycieczki. Informacja to jest przekazywana uczestnikom drogą e-mailową.
 3. do 2 dni dni przed planowanym terminem w przypadku prognozowanych złych warunków atmosferycznych (np. opady deszczu, śniegu lub silny wiatr).  Decyzję tą podejmuje przewodnik. Informacja to jest przekazywana uczestnikom drogą e-mailową oraz telefonicznie.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn, o których mowa w § 6 pkt. 1 Uczestnikom przysługuje zwrot pełnej opłaty za udział w wydarzeniu, w terminie 14 dni na numer rachunku bankowego, z którego opłata została dokonana.

 

§7
Przebieg wydarzenia

 1. Uczestnicy mają obowiązek stawić się punktualnie w miejscu rozpoczęcia wycieczki. Grupa będzie czekać na spóźnione osoby maksymalnie 15 minut.
 2. Uczestnicy nie posiadający odpowiedniego obuwia, odzieży lub innych wymaganych elementów ekwipunku, znajdujący się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać przez przewodnika wykluczeni z udziału w wydarzeniu. Uczestnikom tym nie przysługuje zwrot opłaty za udział w wydarzeniu.
 3. Przewodnik prowadzący wycieczkę ma prawo w dowolnym momencie zmienić trasę wycieczki w przypadku zaistnienia zagrożenia (np. zmiana pogody, burza, wiatr). W takim przypadku uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu części lub całości opłaty za udział w wydarzeniu.

 

§8
Postanowienia końcowe

 1. Program wydarzeń ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody Organizatora nie jest dozwolone.
 2. Wszelkie pytania, uwagi, a także reklamacje należy kierować pod adres wycieczki@tatromaniak.pl.
 3. Informacje o wydarzeniach zamieszczone na stronie www.wycieczki.tatromaniak.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie www.wycieczki.tatromaniak.pl oraz w koszyku zamówień (przed rejestracją na wydarzenie). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy przed dokonaniem tychże zmian.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa